Privacybeleid

Juridische draagwijdte van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze verklaring niet wettig of correct zijn, heeft dit geen invloed op de inhoud of geldigheid van de overige delen.

Online inhoud

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade die is veroorzaakt door het gebruik van verstrekte informatie, met inbegrip van informatie die onvolledig of onjuist is, zullen derhalve worden afgewezen. Elk aanbod is vrijblijvend en niet-bindend. Delen van de pagina’s of de gehele publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de auteur worden uitgebreid, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel verwijderd.

Referenties en links

De auteur is niet aansprakelijk voor enige inhoud gelinkt of verwezen naar zijn pagina’s, tenzij hij volledige kennis heeft van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen deze pagina’s te bekijken. Als schade ontstaat door het gebruik van de hier vermelde informatie, kan alleen de auteur van de betreffende pagina’s aansprakelijk worden gesteld, niet degene die naar deze pagina’s heeft gelinkt.

Auteursrecht

De auteur is niet van plan auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken in deze publicatie. Indien het niet anders kan, dient het auteursrecht van het onderwerp in kwestie te worden vermeld. Het auteursrecht rust op elk materiaal dat door de auteur is gecreëerd. Duplicatie of gebruik van afbeeldingen, geluid of tekst in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

Informatie over de bescherming van persoonsgegevens CONCRIT SRL.

Algemeen

CONCRIT SRL is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel op het adres rue de Campine 70, 4000 Liège en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0561905360.

“VIZION” is de handelsnaam die door CONCRIT SRL gebruikt wordt voor al haar communicatie en de voorstelling van haar producten en diensten.

CONCRIT SRL hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke inzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen verlies, inbreuken, fouten, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde verwerking.

Met deze informatie over gegevensbescherming willen wij u informeren over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

Wij verzoeken u deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen, aangezien ze belangrijke informatie bevat over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken, alsmede over het gebruik van cookies. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens, met name door het invullen van de velden op de website of door het aanvragen van informatie, verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze verklaring inzake gegevensbescherming met haar voorwaarden en beperkingen, en verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de inhoud ervan en met de verwerking zelf.

Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. Controleer ze dus regelmatig.

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door CONCRIT SRL.

Contactgegevens:

Adres: rue de Campine 70, 4000 Liège E-mailadres: info@concrit.net

Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de Belgische wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, alsmede aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf de inwerkingtreding op 25 mei 2018.

Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle door ons verleende diensten en meer in het algemeen op alle door ons verrichte activiteiten. Deze verklaring is van toepassing op onze bestaande en toekomstige cliënten, onze prospects of personen die belangstelling hebben om voor en/of met ons te werken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Afhankelijk van uw activiteiten en uw relatie met onze onderneming verstrekt u ons de volgende gegevens:

Gegevens over natuurlijke personen

Naam, voornaam, titel, postadres, leveringsadres, telefoon en/of gsm-nummer, e-mailadres, bankrekeningnummer enz. Voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de werving en selectie van personeel worden ook verwerkt: geslacht, taal, geboortedatum, rijbewijs, gezinssamenstelling en identiteitsgegevens van gezinsleden, opleiding en eventuele beroepservaring en/of vaardigheden, alsmede alle andere informatie die u ons verstrekt, bijvoorbeeld via uw cv.

Voor bepaalde specifieke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie, Dimona-aangifte) kan het zijn dat u ons aanvullende gegevens moet verstrekken (E-ID-gegevens, Limosa-nummer, gegevens over uw detachering).

Bedrijfsgegevens

Naast de naam van het bedrijf, het adres, het btw-nummer en de bankrekeningen, worden bepaalde gegevens van uw contactpersoon of werknemers verwerkt: naam, voornaam, titel of geslacht, taal, geboortedatum, adres, telefoon- of gsm-nummer, e-mailadres. Wij willen u erop wijzen dat u verantwoordelijk bent voor de volledigheid en juistheid van de informatie die u ons verstrekt. Het meedelen van een valse identiteit, van onjuiste of onvolledige gegevens of het meedelen van gegevens van derden zonder hun toestemming kan ertoe leiden dat u tijdelijk of definitief de toegang tot de website wordt ontzegd. Indien uw gegevens niet meer actueel zijn, verzoeken wij u ons daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Als gebruiker van onze site bent u niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken, maar u begrijpt dat het onmogelijk zal zijn bepaalde diensten aan te bieden of samen te werken indien u niet instemt met het verzamelen en verwerken van bepaalde gegevens.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en rechtsgrondslag

Klantgegevens

In het kader van onze diensten en activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteit en de contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, werknemers, agenten en alle andere relevante contactpersonen.

De doeleinden van deze verwerking zijn de uitvoering van overeenkomsten met onze klanten, klantenbeheer, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, direct-marketingactiviteiten, zoals het verzenden van promotionele of commerciële informatie, het beantwoorden van uw vragen of het uitwisselen van informatie. De gegevens worden verwerkt op basis van uw verzoek, de uitvoering van een overeenkomst, de nakoming van wettelijke verplichtingen en/of ons rechtmatig belang.

Gegevens van leveranciers, onderaannemers en dienstverleners

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers, onderaannemers en andere dienstverleners en hun eventuele onderaannemer(s) of contractant(en), alsmede hun personeel, werknemers, agenten en alle andere relevante contactpersonen.

De doeleinden van deze verwerking zijn de uitvoering van overeenkomsten, beheer van leveranciers/onderaannemers, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, direct-marketingactiviteiten, zoals het verzenden van promotionele of commerciële informatie, het beantwoorden van uw vragen of het uitwisselen van informatie.

De rechtsgrondslagen zijn de uitvoering van het contract, de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals verplichtingen inzake overheidsopdrachten, boekhoudkundige of fiscale verplichtingen) en/of ons rechtmatig belang (zoals voor direct marketing of informatie-uitwisseling).

Voor direct-marketingactiviteiten per e-mail (zoals nieuwsbrieven of uitnodigingen voor evenementen) of via de site door middel van de daarin opgenomen velden, zal altijd om toestemming worden gevraagd, die op elk moment kan worden ingetrokken.

Gegevens over personeel en potentiële kandidaten

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers, zelfstandige dienstverleners, uitzendkrachten, stagiairs en/of studenten en, in voorkomend geval de gegevens van hun gezinsleden in het kader van ons personeels- en salarisbeheer.

In het kader van ons personeelsbeheer verwerken wij ook gegevens die u ons als geïnteresseerde sollicitant of student (bv. naar aanleiding van een werkaanbieding) vrijwillig hebt verstrekt: identiteits- en contactgegevens, geslacht, taal, geboortedatum, opleiding, eventuele beroepservaring en -kwalificaties, het vervolg van het selectieproces en alle andere informatie die u ons verstrekt bv. op uw cv.

De gegevens worden verwerkt op basis van uw voorafgaande toestemming, de uitvoering van het contract of op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers, dienstverleners, personeel, freelancers, uitzendkrachten, stagiairs, studenten en sollicitanten verwerken wij ook persoonsgegevens van andere personen, zoals nieuwe klanten/prospects, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, deskundige contacten enz.

Wij kunnen ook uw reacties of feedback opslaan en verwerken (bijvoorbeeld in het kader van tevredenheidsenquêtes of marktonderzoek), evenals eventuele klachten die u over de uitgevoerde projecten hebt.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, de uitvoering van het contract of ons gerechtvaardigd belang. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het technisch en functioneel beheer van onze website, om hem te personaliseren en om de gebruiksvriendelijkheid ervan te verzekeren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de sites die u in het verleden hebt bezocht, geografische gegevens zoals uw voorkeurstaal, het tijdstip en de duur van uw bezoek. Wij doen dit door het gebruik van cookies (zie Cookiebeleid).

Deze gegevens worden verwerkt op basis van ons rechtmatig belang om onze website te verbeteren en te beschermen tegen cyberaanvallen.

CONCRIT SRL is in geen geval aansprakelijk voor het gebruik door derden van uw gegevens als bezoeker van onze website. In het bijzonder kan de site links bevatten naar sites van derden of reclameboodschappen van derde adverteerders, via dewelke persoonsgegevens kunnen worden verzameld.