Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door websites op uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u die site bezoekt. Het wordt op uw computer of mobiel toestel opgeslagen in een bestand in uw browser. Het bevat informatie zoals de voorkeurstaal van de bezoeker, zodat de bezoeker deze informatie niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer hij de volgende keer dezelfde website bezoekt. Deze identificatie tijdens het bezoek aan de site wordt mogelijk gemaakt door de unieke code die in de cookie is opgenomen.

Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door partners die met deze website samenwerken. De server van een website kan alleen de cookies lezen die door hem worden geplaatst en heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel toestel bevindt. Een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, de vervaldatum en de unieke numerieke code.

Welke cookies worden gebruikt?

  • Functionele cookies: Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website. Dit is voornamelijk om uw voorkeuren en logingegevens op te slaan: IP-adres, bezochte pagina’s, gebruikte browser, eerder bezochte sites, geografische gegevens zoals locatie, voorkeurstaal, tijd en duur van het bezoek aan de site enz.
  • Third party cookies (analytische cookies) : Wij gebruiken Google Analytics om statistische gegevens te verzamelen (informatie om de inhoud van onze website te evalueren en te verbeteren). Cookies van derden (“Third Party” cookies) kunnen worden geplaatst omdat inhoud van derden op onze site staat (bv. films).

Waarom gebruiken wij cookies?

CONCRIT SRL gebruikt cookies voornamelijk om de goede werking van de website te garanderen en om de gebruikers te identificeren. Om gebruik te kunnen maken van de toepassingen (solliciteren naar een vacature, inloggen) moeten cookies worden geaccepteerd. De “Third Party” cookies geplaatst door Google Analytics worden gebruikt om statistieken bij te houden. Deze informatie is gericht op verbeteringen van de dienstverlening en online portalen. In principe vormen cookies geen enkel gevaar voor uw computer, aangezien het tekstbestanden zijn en geen software.

Als u cookies wilt blokkeren, kunt u dat doen via de browserinstellingen:

In dat geval is het mogelijk dat sommige afbeeldingen niet correct worden weergegeven en dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken als u cookies uitschakelt.

Duur van de verwerking

Persoonsgegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt gedurende een periode die noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking en de (contractuele of andere) relatie tussen ons.

CONCRIT SRL zal deze gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor zijn eigen werking.

Toegang en overdracht van persoonsgegevens

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens verlenen wij toegang tot deze gegevens aan onze werknemers, medewerkers en agenten. Zij zijn verplicht ze vertrouwelijk te behandelen en mogen ze alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

Het is mogelijk dat CONCRIT SRL uw gegevens deelt met derden om bepaalde processen uit te voeren, zoals IT providers, accountants, auditors, cloud providers, sociaal secretariaat, alsook openbare diensten (bv. in het geval van openbare aanbestedingen, sociale inspectie enz.)

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan ontvangers buiten de Europese Unie.

De werknemers, bestuurders en/of vertegenwoordigers van voornoemde dienstverleners of instellingen, alsmede de door hen aangewezen gespecialiseerde dienstverleners, zijn verplicht het vertrouwelijke karakter van uw persoonsgegevens te eerbiedigen en mogen deze gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt.

Indien nodig kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derden. Dit kan gebeuren in geval van een gedeeltelijke of volledige reorganisatie bij ons, indien onze activiteiten worden overgedragen of indien wij failliet worden verklaard. Het is ook mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven op grond van een rechterlijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. In dat geval zullen wij alles in het werk stellen om u vooraf te informeren. U erkent en begrijpt echter dat dit onder bepaalde omstandigheden technisch of commercieel niet haalbaar kan zijn, of dat er wettelijke beperkingen kunnen gelden.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen, noch ter beschikking stellen van direct-marketingbureaus of soortgelijke dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Veiligheid

Uw persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. CONCRIT SRL zal de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om de gegevens met voldoende veiligheid te verwerken en om de persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, ongeoorloofde toegang of kennisgeving aan derden per vergissing, alsook tegen elke ongeoorloofde verwerking van deze gegevens, zoals het gebruik van firewalls, beveiligde servers, het nemen van back-ups, enz., en een veiligheidsbeleid volgen ten aanzien van haar medewerkers (toegangsbeperkingen en procedures).

De gegevens die u ons via deze website verstrekt, worden niet op het internet opgeslagen, maar kunnen op onze servers worden bewaard. U erkent en aanvaardt dat het verzenden van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is en dat bijgevolg elke directe of indirecte schade die u zou kunnen lijden door het onwettig gebruik van uw gegevens door derden niet op CONCRIT SRL kan worden afgewenteld.

Uw rechten: recht op toegang, rechtzetting en informatie, recht om te worden vergeten, recht op overdraagbaarheid van gegevens, recht om bezwaar te maken

In overeenstemming met en onder de voorwaarden van de Belgische wetgeving inzake gegevensbescherming en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming informeren wij u dat u over een wettelijk recht beschikt om gratis toegang te vragen tot uw gegevens die door CONCRIT SRL worden verwerkt, om ze te verifiëren, te corrigeren of aan te vullen.

U hebt ook het recht om te worden vergeten in de gevallen waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet (recht op verwijdering en beperking van de verwerking). Wij kunnen weigeren gegevens te wissen of te beperken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting, de uitvoering van een arbeids- of andere overeenkomst of ons rechtmatig belang, mits de gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. In geval van een geschil over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken totdat het geschil is opgelost.

Ten slotte hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven.

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen. U kunt echter geen bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting of de uitvoering van een overeenkomst. U hebt altijd het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor klantenwerving of tegen het gebruik van profilering in verband met dergelijke klantenwerving op basis van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de overdracht van uw gegevens aan derden voor dezelfde doeleinden.

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op voorafgaande toestemming, hebt u het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan alleen worden verwerkt indien wij over een andere rechtsgrondslag beschikken. U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@concrit.netof per post naar rue de Campine 70, 4000 Liège. Zonder bewijs van uw identiteit kan CONCRIT SRL uw verzoek niet in behandeling nemen.

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat wij uw persoonsgegevens zorgvuldig en rechtmatig verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Als u echter van mening bent dat uw rechten niet zijn gerespecteerd en dat er binnen ons bedrijf niet naar uw mening wordt geluisterd, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit: de Gegevensbeschermingsautoriteit: commission@privacycommission.be, Nationale Commissie voor gegevensbescherming, afdeling klachten.

U kunt ook gerechtelijke stappen ondernemen indien u van mening bent dat u schade hebt geleden ten gevolge van de verwerking van uw persoonsgegevens.