ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

VIZION.immo,
CONCRIT sprl rue de Campine 70,
4000 Liège
BE 0561.905.360

1. ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de verkoop van producten en de levering van diensten aangeboden door CONCRIT aan de KLANT, die behoudens afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk zijn overeengekomen in de Bijzondere Voorwaarden.
Door een bestelling van diensten of producten bij CONCRIT te plaatsen aanvaardt de KLANT zonder voorbehoud deze algemene verkoopsvoorwaarden die voorrang hebben op elk ander document van de KLANT, met inbegrip van zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden. De partijen verklaren dat deze overeenkomst in geen geval mag worden geïnterpreteerd of beschouwd als een rechtshandeling van een vennootschap, een groepering met rechtspersoonlijkheid of een gemeenschappelijke onderneming of een feitelijke vennootschap.
indien één of meer clausules of bepalingen van deze overeenkomst ongeldig of nietig worden verklaard krachtens de wet, een verordening of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de overige clausules en bepalingen hun volledige kracht en geldigheid.
Het feit dat een van beide partijen zich niet beroept op het verzuim van de andere partij om haar verplichtingen na te komen, mag niet worden opgevat als het afstand doen van een beroep op een eventueel later verzuim van nakoming van dezelfde of andere verplichtingen, of als het afstand doen van het recht om dergelijke verplichtingen af te dwingen.
De klant garandeert dat hij de reproductierechten heeft verworven van de teksten, documenten, plannen of foto’s die hij ons laat reproduceren. Wij voeren de ontvangen bestellingen uit onder de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van de klant en de klant verbindt zich ertoe ons te vergoeden voor alle schade in geval van betwisting door een derde partij, met inbegrip van de kosten van verweer.

2. ELLECTUELE EIGENDOM

Elke partij blijft eigenaar van haar eigen kennis en meer in het algemeen van alle intellectuele eigendomsrechten die zij vóór de datum van ondertekening van de overeenkomst bezat. CONCRIT en de KLANT verlenen elkaar ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, en uitsluitend daartoe, een niet-exclusief recht om kosteloos gebruik te maken van de eigen kennis die noodzakelijk kan zijn voor het gebruik en/of de ontwikkeling van de producten of diensten die het voorwerp zijn van de overeenkomst, zodanig dat deze eigen kennis door de andere partij niet voor andere doeleinden mag worden gebruikt.
Dit gebruiksrecht wordt alleen aan de partijen verleend en mag niet aan een derde worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de andere partij. Tenzij in de bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald, blijven alle intellectuele eigendomsrechten die CONCRIT tijdens de uitvoering van deze overeenkomst ontwikkelt, het exclusieve eigendom van CONCRIT.

3. VERTROUWELIJKHEID

De documenten, gegevens, knowhow, technologieën, specificaties voor producten, fabricageprocessen, prototypes, modellen, plannen, tekeningen, fabricageprocessen, en/of economische informatie, enz. en/of technische, commerciële, marketingmethoden, enz. (hierna de “vertrouwelijke informatie”) die in het kader van de overeenkomst door één van de partijen aan de andere partij worden overgemaakt, moeten worden beschermd en strikt vertrouwelijk worden gehouden gedurende een periode van 5 (vijf) jaar vanaf de datum van bekendmaking en blijft in elk geval eigendom van de partij die de vertrouwelijke informatie bekendmaakt. De partijen zijn verplicht ten aanzien van hun personeel alle nodige maatregelen te nemen om de geheimhouding en vertrouwelijkheid van de vertrouwelijke informatie die onder hun verantwoordelijkheid valt, te waarborgen.
De ontvangende partij heeft geen verplichting en is niet onderworpen aan enige beperking met betrekking tot de vertrouwelijke informatie indien zij kan aantonen:

  • dat deze informatie vóór of na de openbaarmaking rechtmatig en zonder dat haar enige fout of fraude kan worden verweten, openbaar is gemaakt;
  • dat deze informatie reeds vóór ontvangst rechtmatig in haar bezit was;
  • dat deze informatie rechtmatig is ontvangen, zonder beperking of schending van de geheimhoudingsplicht;
  • of dat de openbaarmaking van deze vertrouwelijke informatie wordt vereist door de toepasselijke wetgeving, of door een beslissing van een rechtbank of bevoegde administratieve autoriteit.


4. HANDELSREFERENTIE

Elke communicatie of publicatie met betrekking tot de te leveren producten moet vergezeld gaan van het logo van VIZION in de verhoudingen, kleuren en vorm zoals door CONCRIT verstrekt.
Het staat CONCRIT vrij de te leveren producten te reproduceren, publiceren en verspreiden op elk medium en voor elk doel.
Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling geeft de KLANT CONCRIT (onder de vlag van VIZION) de toestemming om zijn naam te vermelden als handelsreferentie.

5. LEVERING – CONFORMITEIT

Behoudens andersluidende bepaling in de bijzondere voorwaarden wordt CONCRIT geacht aan haar leveringsplicht te hebben voldaan op de datum van het uploaden van de geleverde producten door de KLANT volgens de procedure bepaald in de bijzondere voorwaarden of specifiek aangegeven door CONCRIT.
De conformiteit van de geleverde producten met de specificaties moet door de KLANT worden geverifieerd alvorens ze te downloaden. Elke klacht met betrekking tot de producten die niet wordt ingediend vóór het downloaden van de geleverde producten, zal nietig zijn. De geleverde producten worden geacht bij levering in overeenstemming te zijn met het bestek zoals hierboven gedefinieerd. Vanaf het moment van levering kan CONCRIT niet verantwoordelijk worden gesteld voor welk gebrek aan overeenstemming dan ook. In geen geval zal het gebrek aan conformiteit van de geleverde producten aanleiding geven tot enige schadevergoeding door CONCRIT.

6. TERMIJNEN

De door CONCRIT in deze overeenkomst genoemde termijnen zijn indicatief. CONCRIT is daarom niet aansprakelijk jegens de KLANT voor enige vertraging in de uitvoering van de overeenkomst. Elke vertraging veroorzaakt door de KLANT, in het bijzonder door de laattijdige bezorging van documenten, de verstrekking van onvolledige of onjuiste gegevens, de laattijdige validatie van door CONCRIT vereiste documenten, opties of functionaliteiten, zal tot gevolg hebben dat de leveringsdatum van de dienst of het product wordt uitgesteld met een tijd die minstens gelijk is aan de door de KLANT veroorzaakte vertraging.

7.WIJZIGINGEN

Tijdens de uitvoering van het Contract zal CONCRIT elementen aan de KLANT voorleggen voor opmerkingen of validatie. In een dergelijk geval zal de KLANT antwoorden binnen het redelijke aantal dagen dat in de door CONCRIT vastgestelde en verstrekte bijzondere voorwaarden is bepaald.
De prijs omvat 1 correctieronde, de KLANT zorgt er dus voor dat hij CONCRIT al zijn eventuele opmerkingen gegroepeerd en in hetzelfde document bezorgt. Elke mogelijke extra correctieronde zal aanleiding geven tot een extra budget dat wordt berekend volgens de aard en de hoeveelheid van het veroorzaakte werk bovenop het Contract.
Bovendien zal elke wijziging van de Input Data, documenten en informatie verstrekt door de KLANT (bv. wijziging van plannen, materialen of andere informatie) eveneens aanleiding geven tot een bijkomend budget berekend volgens de aard en de hoeveelheid van het veroorzaakte werk bovenop het Contract.

8. PRIJZEN

De producten en diensten worden gefactureerd overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden die zijn opgenomen in de bijzondere voorwaarden van deze overeenkomst. De prijzen zijn geldig gedurende een (1) maand vanaf de datum van afgifte van de prijsopgaven, tenzij anders vermeld.
De prijzen van de diensten kunnen worden gewijzigd op grond van wijzigingen in hun economische bestanddelen tussen de ondertekening van de overeenkomst en de levering, overeenkomstig de indexeringsprocedures die in de bijzondere voorwaarden zijn vastgesteld.
De in onze aanbiedingen, offertes of bestelbonnen vermelde cijfers zijn voor ons slechts bindend indien de klant geen wijzigingen aanbrengt in het als referentie gebruikte ontwerp.
Voor alle speciale of spoedeisende werkzaamheden zullen de tarieven worden verhoogd.
De annulering van een bestelling vóór het begin van de uitvoering geeft AUTOMATISCH aanleiding tot de betaling van een boete die wordt berekend op basis van de winstderving die wij lijden ten gevolge van de beëindiging van de overeenkomst. Deze boete bedraagt 50% van de waarde van de bestelling.

9. BETALING

Elke bestelling wordt bevestigd door storting van een voorschot gelijk aan 50% van het totale bedrag van de bestelling, exclusief btw, op de rekening van CONCRIT. Pas wanneer dit bedrag door CONCRIT is ontvangen, zal de bestelling als gevalideerd worden erkend en kunnen de werkzaamheden worden ingepland. Elke laattijdige betaling van het voorschot kan leiden tot een evenredige vertraging van het aanvankelijk door CONCRIT aan de KLANT toegezonden tijdschema voor de uitvoering van de werkzaamheden.
Behoudens andersluidende bepaling zijn de prijzen betaalbaar in euro (€) op de maatschappelijke zetel van CONCRIT, per overschrijving, binnen de dertig (30) dagen vanaf de factuurdatum. Er wordt geen korting verleend voor vervroegde betaling. De eigendomsoverdracht van de te leveren producten wordt opgeschort tot de volledige betaling van de prijs door de KLANT, zelfs indien uitstel van betaling is toegekend. Betaling betekent de daadwerkelijke betaling op rekening van CONCRIT van de overeengekomen prijs, vergoedingen en eventuele andere krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen.
Elk andersluidend beding, met name in de algemene aankoopvoorwaarden, wordt als ongeschreven beschouwd.
De risico-overdracht vindt plaats bij de levering van de te leveren producten. Op de dag volgend op de vervaldag geeft het uitblijven van betaling aanleiding tot onmiddellijk opeisbare boetes voor laattijdige betaling tegen een jaarlijkse rentevoet gelijk aan driemaal de wettelijke rentevoet, en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.
Bovendien, en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, zal het onbetaalde bedrag, naast de verwijlintresten en van rechtswege, verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van hun totaalbedrag met een minimum van 50 € als schadevergoeding, exclusief invorderingskosten.
Ze zullen overeenkomstig de wet extra moeten worden betaald.
Niet-betaling van een factuur maakt alle andere facturen opeisbaar.
Het indienen van een betwisting over de verrichte werkzaamheden ontslaat de klant niet van zijn verplichting om de prijs op de vervaldag te betalen.
Bovendien behoudt CONCRIT zich het recht voor om in geval van niet-betaling op de vervaldag de levering of uitvoering van andere door dezelfde KLANT bestelde producten en/of diensten op te schorten, onverminderd de vergoeding van de door CONCRIT geleden schade ten gevolge van de niet-betaling.

10. GARANTIES

Rekening houdend met de aard van de bestelde producten is CONCRIT gebonden aan een middelenverbintenis.
De geleverde producten zijn uitgesloten van elke garantie ten gunste van de KLANT in geval van een defect of fout.
CONCRIT garandeert, met uitsluiting van alle andere wettelijke, reglementaire of contractuele bepalingen, de conformiteit van de te leveren producten met het bestek onder voorbehoud van artikel 6 en van de hierna volgende voorwaarden.
Om zijn rechten te doen gelden moet de KLANT, op straffe van verval van elke vordering dienaangaande, CONCRIT per aangetekende brief met ontvangstbewijs in kennis stellen van elke gebeurtenis die zijn garantie in werking kan stellen, en dit binnen een maximumtermijn van vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de datum van de ontdekking ervan.
CONCRIT zal, op haar exclusieve kosten, de geconstateerde gebreken herstellen of de gebrekkige producten vervangen. Eventuele ingrepen door derden ter reparatie of herstel van de geconstateerde gebreken dienen schriftelijk door CONCRIT te worden goedgekeurd, bij gebreke waarvan de onderhavige garantie vervalt.
Elke garantie is uitgesloten in de volgende gevallen: fout, nalatigheid, normale slijtage, wijziging, aanpassing van de producten of diensten door de KLANT of door een derde op verzoek van deze laatste. De garantie van CONCRIT is eveneens uitgesloten voor schade of fouten die het gevolg zijn van de installatie en het testen van de producten en diensten door de KLANT.

11. AANSPRAKELIJKHEID

De KLANT blijft als enige verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor zijn behoeften, voor het gebruik dat hij ervan maakt, voor de kwalificatie en bekwaamheid van zijn personeel en voor de geschiktheid van de omgeving waarin de producten zullen worden gebruikt.
De KLANT draagt de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik en de werking van de te leveren producten, evenals de risico’s die verbonden zijn aan de resultaten en de prestaties van de te leveren producten.
CONCRIT zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik, de aankoop of de wederverkoop van de geleverde producten.
CONCRIT kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade of de vertraging die het gevolg zou kunnen zijn van een geval van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 14 of van een vertraging door de KLANT zoals bedoeld in artikel 7.

12. NIET-WERVING

De KLANT onthoudt zich uitdrukkelijk van het rechtstreeks of onrechtstreeks werven of tewerkstellen van personeelsleden van CONCRIT of van elke vennootschap die onder de controle van CONCRIT valt, en dit tijdens de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van één jaar na het einde ervan.
De KLANT staat in voor de toepassing van dit verbod door de andere ondernemingen van de groep waarvan hij deel uitmaakt.
In geval van niet-naleving van dit verbod is de KLANT gehouden CONCRIT als boetebeding onmiddellijk een forfaitaire schadevergoeding te betalen gelijk aan zes maal het bedrag van het laatste bruto maandsalaris van de aangezochte of aangeworven persoon, vermeerderd met alle kosten voor het aantrekken van een vervanger.

13. OVERMACHT

In geval van overmacht die de uitvoering van de overeenkomst verhindert, zoals hieronder gedefinieerd, zullen CONCRIT en de KLANT met elkaar in overleg treden om gezamenlijk en op billijke wijze de voorwaarden van de overeenkomst aan te passen. Als gevallen van overmacht in de zin van deze clausule gelden in het bijzonder

  • Computerstoring;
  • Gebrek aan netwerkdekking;
  • Elke niet te voorziene, onbedwingbare gebeurtenis buiten de partijen om.


De nakoming van de verplichtingen van de partij die het slachtoffer is van overmacht, wordt opgeschort voor de duur van de gebeurtenis, mits zij de andere partij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis heeft gesteld. Indien de partijen er niet in slagen binnen dertig (30) dagen na kennisgeving van het verzoek tot overeenstemming te komen, wordt de overeenkomst van rechtswege beëindigd. Het verzoek op zich geeft de partij die het indient niet het recht de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN TOEWIJZING VAN RECHTSBEVOEGDHEID

De gehele relatie tussen CONCRIT en de KLANT wordt beheerst door het Belgisch recht. Er wordt echter uitdrukkelijk overeengekomen dat het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, ondertekend te Wenen op 11 april 1980, niet van toepassing is.
Alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst die niet in der minne konden worden geschikt, behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel van Luik.

15. ALGEMENE AANKOOPSVOORWAARDEN

VIZION.immo,
CONCRIT sprl rue de Campine 70,
4000 Liège
BE 0561.905.360

Door deze bestelling te aanvaarden erkent de leverancier onze algemene aankoopvoorwaarden.
Voor elke afwijking van deze voorwaarden is een schriftelijke overeenkomst vereist. De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper, zelfs in geval van niet-franco levering.
Wij behouden ons het recht voor een levering terug te sturen als ze niet aan deze bestelling voldoet.
Indien de leveringstermijn niet wordt nageleefd, behouden wij ons het recht voor de bestelling te annuleren.
Wij betalen facturen binnen 60 dagen netto einde maand na ontvangst van de factuur. Wij aanvaarden in geen geval leveringen onder rembours.
Alle geschillen behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel van Luik.